Klantenservice: 088 - 561 08 55

Thuis­be­ge­lei­ding

Heeft u het gevoel de regie over het dage­lijks leven (tij­de­lijk) kwijt te zijn? Zoiets kan ieder­een zomaar over­ko­men. Ambu­lan­te Thuis­zorg Thuis­be­ge­lei­ding helpt u en uw gezin om de draad weer op te pakken.

Samen knel­pun­ten aanpakken

Wat wilt u dat er in uw leven anders gaat? Met u kij­ken we wat u wilt berei­ken. Ook spre­ken we af hoe u dat – met onze hulp – gaat aan­pak­ken. Wat gaat er al goed en wat kan beter? We pak­ken samen met u de knel­pun­ten aan. Dit doen we in uw eigen omge­ving en op een prak­ti­sche manier. Naast plan­nen maken gaan we voor­al samen aan de slag. Wij geven tips, advie­zen en – waar nodig – ook instruc­ties. Doel blijft dat u zich – na een tijd­je –  weer zelf redt en dat u weer in staat bent uw eigen leven zelf­stan­dig te leiden.

Aan­pak Thuisbegeleiding

De bege­lei­ding vindt plaats bij u thuis. Een thuis­be­ge­lei­der ziet wat er daad­wer­ke­lijk aan de hand is en wat er nodig is. Dit kan een situ­a­tie zijn waar­in het gaat om u alleen. Betreft het een              gezins­si­tu­a­tie dan zijn er vaak meer­de­re uit­da­gin­gen die gelijk­tij­dig spe­len (zoals in zoge­naam­de mul­ti-pro­bleem­ge­zin­nen). Een thuis­be­ge­lei­der van Ambu­lan­te Thuis­zorg is spe­ci­fiek opge­leid om onder­steu­ning te bie­den bij het aan­bren­gen van struc­tuur in de huis­hou­ding en/of de admi­ni­stra­tie en finan­ci­ën, opvoe­dings­vaar­dig­he­den te hel­pen ver­gro­ten, com­mu­ni­ca­tie­vaar­dig­he­den te           ver­ster­ken, om te gaan met instan­ties, invul­ling te geven aan werk en vrije tijd en/of te bege­lei­den bij psy­chisch en licha­me­lijk functioneren.

Wat doet een thuis­be­ge­lei­der van Ambu­lan­te Thuiszorg?

  • zij streeft naar suc­ces­sen en heeft oog voor uw kwaliteiten
  • biedt prak­ti­sche hulp en heeft een oplos­sings­ge­rich­te manier van werken
  • werkt samen met u, maar ook met ande­re hulp­ver­le­ners en men­sen uit uw net­werk en omgeving
  • kijkt naar het geheel aan pro­ble­men en naar de samen­hang met uw dage­lijks leven
  • geeft inzicht in patro­nen bin­nen uw gezin en omgeving
  • helpt u te leren leven met uw beperking
  • is flexi­bel qua aan­pak en tijden

Hoe vraag ik thuis­be­ge­lei­ding aan?

Thuis­be­ge­lei­ding valt per 1 janu­a­ri 2015 onder de nieu­we Wet maat­schap­pe­lij­ke onder­steu­ning 2015 (Wmo 2015). Uw gemeen­te is hier­voor ver­ant­woor­de­lijk. De gemeen­te bepaalt of u recht heeft op onder­steu­ning bij uw huis­hou­den en de hoe­veel­heid hulp die u weke­lijks mag ont­van­gen. Wij kun­nen u onder­steu­nen bij het indie­nen van een aan­vraag in uw gemeen­te. Neem hier­voor con­tact op met onze klantenservice.