Klantenservice: 088 - 561 08 55

Raad van Commissarissen

De rol en de func­tie van de Raad van Com­mis­sa­ris­sen is vast­ge­legd in de sta­tu­ten van Ambu­lan­te Thuis­zorg. De Raad van Com­mis­sa­ris­sen ziet toe op het bestuur en beleid van Ambu­lan­te Thuis­zorg en is het klank­bord voor de Raad van Bestuur.

 

Samen­stel­ling

De Raad van Com­mis­sa­ris­sen ver­ga­dert onge­veer zes keer per jaar met de Raad van Bestuur. Daar­naast voert de Raad van Com­mis­sa­ris­sen over­leg met de Onder­ne­mings­raad en de Cliëntenraad.

De Raad van Com­mis­sa­ris­sen bestaat uit:

  • De heer R. Bec­kers werd op 1 mei 2016 benoemd. De heer Bec­kers heeft bre­de erva­ring in het bedrijfs­le­ven voor­na­me­lijk in de Non-Pro­fit en Over­heids­sec­tor op het snij­vlak van bestuur, beleid en politiek.
  • De heer R. van den Hove werd op 1 april 2018 benoemd. De heer van den Hove heeft jaren­lan­ge erva­ring in de finan­ci­ë­le sec­tor en heeft een oplei­ding in de gezond­heids­zorg genoten.

 

Pro­fiel en reglement

De bevoegd­he­den en de wij­ze van func­ti­o­ne­ren van de Raad van Com­mis­sa­ris­sen zijn vast­ge­legd in het Regle­ment Raad van Com­mis­sa­ris­sen. De Raad van Com­mis­sar­ris­sen werkt voor het bepa­len van zijn samen­stel­ling met een pro­fiel­schets. Hier­in staan onder meer de ken­nis, erva­ring en vaar­dig­he­den beschre­ven die de raad nodig heeft voor zijn func­ti­o­ne­ren. Hier vindt u het regle­ment van de Raad van Commissarissen: