Klantenservice: 088 - 561 08 55

Com­pli­men­ten en klachten

Wij horen graag uw mening! 24 uur per dag zet­ten de mede­wer­kers van Ambu­lan­te Thuis­zorg zich in voor het wel­zijn van onze cli­ën­ten. Alle­maal heb­ben zij één doel voor ogen: het leve­ren van goe­de cli­ënt­ge­rich­te zorg en ser­vi­ce. Dat Ambu­lan­te Thuis­zorg daar goed in slaagt, blijkt uit wel­ge­meen­de com­pli­men­ten of bedank­jes die onze mede­wer­kers dage­lijks horen. Ook de hoge cij­fers die wij sco­ren op peri­o­die­ke kwa­li­teits­on­der­zoe­ken onder cli­ën­ten en fami­lie­le­den, zien we als een mooi compliment.

Wel tevre­den?
Dat hopen we natuur­lijk van har­te! Onze mede­wer­kers horen dit dan ook graag van u. Wij stel­len het ook erg op prijs als u uw tevre­den­heid en waar­de­ring ook ken­baar wilt maken via de web­si­te van Zorg­kaart Neder­land.

Niet tevre­den?
Toch kan het best wel eens voor­ko­men dat u niet hele­maal tevre­den bent over de zorg of over de manier waar­op u beje­gend wordt of over bepaal­de voor­zie­nin­gen. Wij vin­den het belang­rijk dat u uw onvre­de dan met­een ken­baar maakt aan ons, zodat wij uw klacht in een vroeg sta­di­um kun­nen ver­hel­pen en de kwa­li­teit van onze zorg kun­nen verbeteren.

Hoe maakt u uw onvre­de of klacht ken­baar als u er met de betrok­ke­ne zelf niet uit­komt?
- U kunt een gesprek aan­gaan met de cli­ënt­ver­trou­wens­per­soon.
- Leidt dit niet tot het gewens­te resul­taat dan kunt u een for­me­le klacht indie­nen bij de exter­ne klach­ten­func­ti­o­na­ris van Qua­sir via bemiddeling@quasir.nl.De afspra­ken die bin­nen Ambu­lan­te Thuis­zorg gemaakt zijn rond­om het omgaan met klach­ten zijn vast­ge­legd in de Klach­ten­re­ge­ling cli­ën­ten Ambu­lan­te Thuis­zorg. Genoem­de afspra­ken zijn geba­seerd op de ‘Wet kwa­li­teit, klach­ten en geschil­len zorg’ (de Wkkgz).
- Bent u niet tevre­den met de afhan­de­ling  dan kunt u zich wen­den tot de Geschil­len­com­mis­sie.
- Bij struc­tu­re­le tekort­ko­min­gen of cala­mi­tei­ten kunt u een mel­ding maken bij het Lan­de­lijk Meld­punt Zorg.