Klantenservice: 088 - 561 08 55

Gezins­ver­zor­gen­de 24–32 uur

Diver­se teams in omge­ving Park­stad, Heu­vel­land, Maastricht

Werk­veld Thuis­zorg
Soort vaca­tu­re Hel­pen­de Zorg en Welzijn
Dienst­ver­band Inten­tie tot vast dienstverband
Uren in de week In over­leg

 

In het kort over ons

Ambu­lan­te Thuis­zorg biedt met ruim 240 mede­wer­kers zorg aan meer dan 1000 gezin­nen in heel Zuid-Lim­burg, daar waar men­sen zich thuis voe­len. Steeds vaker kie­zen men­sen voor hulp bij het huis­hou­den, ver­zor­ging of ver­ple­ging in de thuis­si­tu­a­tie. Men­sen wil­len zo lang moge­lijk thuis blij­ven, ook wan­neer zij veel zorg nodig heb­ben. Ambu­lan­te Thuis­zorg is een zor­gor­ga­ni­sa­tie waar zowel de cli­ënt als ook de mede­wer­ker altijd cen­traal staat. Wij bie­den kwa­li­ta­tief hoog­staan­de en voor­al war­me zorg en dat spreekt zich rond! Men­sen weten ons hier­door nog vaker te vinden.

Wat ga je doen?

Als gezins­ver­zor­gen­de heb je bij ons een zeer geva­ri­eer­de baan. Je zorgt voor een schoon en vei­lig huis en helpt klan­ten met hun per­soon­lij­ke ver­zor­ging. Daar­naast assis­teer je de cli­ënt met lich­te bege­lei­dings­ta­ken. Hier­toe ben je bevoegd en bekwaam. Je kijkt samen met de klant naar wat iemand zelf kan of weer wil kun­nen en sti­mu­leert men­sen daar­in. Ook is het belang­rijk dat je oog en oor hebt voor wat er ver­der speelt bij de klant. Daar speel je met je team op in.

Je werkt heel zelf­stan­dig. Dat kan, omdat je beschikt over pro­bleem­op­los­sen­de kwa­li­tei­ten. Je bent com­mu­ni­ca­tief vaar­dig en maakt gemak­ke­lijk con­tact met klan­ten en collega’s.

 

Wat mag jij van ons verwachten?

  • Wij bie­den je bij aan­vang een dienst­ver­band aan voor de duur van één jaar met de inten­tie tot een vas­te aanstelling.
  • We zijn flexi­bel en den­ken met je mee, dit blijkt ook wan­neer het gaat om je uren­in­de­ling. Voor ons staat voor­op dat jij de juis­te balans ervaart tus­sen werk en privé.
  • Je wordt inge­schaald con­form de CAO VVT, waar­bij je ver­lof opbouwt en jaar­lijks in de maand mei 8% vakan­tie­geld ont­vangt. Dit alles naast een ein­de­jaars­uit­ke­ring in de maand december.
  • Com­mu­ni­ty: vind collega’s via het sys­teem Nedap ONS, stuur hen een bericht­je en je staat er nooit alleen voor.

 

Naast onze fij­ne arbeids­voor­waar­den is het bij Ambu­lan­te Thuis­zorg boven­al pret­tig wer­ken. Wij ken­nen kor­te lij­nen, heb­ben veel voor elkaar over en kun­nen daar­door ook altijd op elkaar rekenen.

 

Wat ver­wach­ten wij van jou?

Bij Ambu­lan­te Thuis­zorg werk je in klei­ne, zelf­stu­ren­de wijk­teams die ver­ant­woor­de­lijk zijn voor de zorg en bege­lei­ding van de klan­ten in hun wijk. We ken­nen onze klan­ten goed. Samen met hen kij­ken we wel­ke zorg er pre­cies nodig is en hoe we dat het best kun­nen invul­len. Ver­der vra­gen wij van jou:

 

  • Diplo­ma Hel­pen­de (ver­eis­te)
  • Bevoegd en bekwaam in je vakgebied
  • Erva­ring in de thuiszorg
  • Flexi­bel inzetbaar
  • Je bent in het bezit van een rij­be­wijs en hebt de beschik­king over een auto
  • Woon­ach­tig in het werk­ge­bied i.v.m. de bereikbaarheid

 

Wij zoe­ken jou. Heel sim­pel, omdat jij als geen

ander aan­voelt wat onze cli­ën­ten nodig hebben.

 

Infor­ma­tie Heb je nog vra­gen? Neem dan con­tact op met onze recrui­ter Ankie Bazen via tele­foon­num­mer 06–18211012.
Mocht je gelijk wil­len sol­li­ci­te­ren, stuur ons dan jouw moti­va­tie en een CV aan sollicitaties@atzlimburg.nl. Wij zul­len zo snel moge­lijk con­tact met je opnemen.

Sol­li­ci­te­ren

Orga­ni­sa­tie Ambu­lan­te Thuiszorg
E‑mail sollicitaties@atzlimburg.nl
Adres Jan Cam­pert­straat 5, 6416 SG Heerlen
Ove­rig Acqui­si­tie naar aan­lei­ding van deze vaca­tu­re wordt niet op prijs gesteld.
Con­tact­per­soon naam Ankie Bazen
Con­tact­per­soon functie Recrui­ter Zorg & Welzijn
Plaat­sings­da­tum 30 okto­ber 2018
Slui­tings­da­tum Per­ma­nent