Klantenservice: 088 - 561 08 55

HELLO SUNSHINE! Zomer­krach­ten gezocht!

Diver­se teams in omge­ving Park­stad, Heu­vel­land, Maastricht

Werk­veld Thuis­zorg
Soort vaca­tu­re Zomer­krach­ten
Dienst­ver­band Vakan­tie­werk
Uren in de week In over­leg

 

In het kort over ons

Ambu­lan­te Thuis­zorg biedt met ruim 240 mede­wer­kers zorg aan meer dan 1000 gezin­nen in heel    Zuid-Lim­burg, daar waar men­sen zich thuis voe­len. Steeds vaker kie­zen men­sen voor hulp bij het huis­hou­den, ver­zor­ging of ver­ple­ging in de thuis­si­tu­a­tie. Men­sen wil­len zo lang moge­lijk thuis blij­ven, ook wan­neer zij veel zorg nodig heb­ben. Ambu­lan­te Thuis­zorg is een zor­gor­ga­ni­sa­tie waar zowel de cli­ënt als ook de mede­wer­ker altijd cen­traal staat. Wij bie­den kwa­li­ta­tief hoog­staan­de en voor­al war­me zorg en dat spreekt zich rond! Men­sen weten ons hier­door nog vaker te vinden.

Wat ga je doen?

Je ver­vangt de vas­te mede­wer­ker bij de cli­ën­ten gedu­ren­de zijn of haar vakan­tie. Als Hulp in het Huis­hou­den heb je bij ons een zeer geva­ri­eer­de baan. Je zorgt in eer­ste instan­tie voor een schoon en vei­lig huis, en onder­steunt daar­mee in de huis­hou­ding. Het is daar­naast ook belang­rijk dat je oog en oor hebt voor wat er ver­der speelt bij de cli­ënt, men­sen heb­ben behoef­te aan per­soon­lij­ke aan­dacht. Samen met de cli­ënt bepaal je wel­ke taken je uitvoert.

 

Wat mag jij van ons verwachten?

  • Wij bie­den je een tij­de­lijk dienst­ver­band aan voor 6 weken in de zomer. Ande­re vakan­ties ben je natuur­lijk ook welkom!
  • We zijn flexi­bel en den­ken met je mee. Je hoeft niet alle 6 weken beschik­baar te zijn. 3 weken is wel het minimum.
  • Je wordt inge­schaald con­form de CAO VVT inclu­sief vakan­tie­geld en ein­de­jaars­uit­ke­ring ver­dien je 12,48 per uur..
  • Com­mu­ni­ty: vind collega’s via het sys­teem Nedap ONS, stuur hen een bericht­je en je staat er nooit alleen voor.

 

Naast onze fij­ne arbeids­voor­waar­den is het bij Ambu­lan­te Thuis­zorg boven­al pret­tig wer­ken. Wij ken­nen kor­te lij­nen, heb­ben veel voor elkaar over en kun­nen daar­door ook altijd op elkaar rekenen.

 

Wat ver­wach­ten wij van jou?

Wij stel­len geen eisen aan een voor­op­lei­ding. Wat vin­den we wel belang­rijk? Wij wer­ken met z’n allen dage­lijks hard aan pro­fes­si­o­ne­le zorg voor onze cli­ën­ten. Om als Hulp in het Huis­hou­den bij ons van start te gaan is het belang­rijk dat je graag met men­sen omgaat, zelf­stan­dig kunt wer­ken, betrouw­baar bent en inzicht hebt in huis­hou­de­lij­ke taken.Het is fijn wan­neer je eni­ge erva­ring uit de thuis­zorg mee kunt bren­gen, maar dit is voor ons niet nood­za­ke­lijk. Het is wel nood­za­ke­lijk dat je beschikt over een eigen ver­voers­mid­del, in de stad is een scoo­ter of fiets vol­doen­de. Je bent mini­maal 3 weken gedu­ren­de de zomer­pe­ri­o­de beschikbaar.

 

Wij zoe­ken jou. Heel sim­pel, omdat jij onze zorg net dat beet­je extra geeft.

Infor­ma­tie Heb je nog vra­gen? Neem dan con­tact op met onze recrui­ter Ankie Bazen via tele­foon­num­mer 06–18211012.
Mocht je gelijk wil­len sol­li­ci­te­ren, stuur ons dan jouw moti­va­tie en een CV aan sollicitaties@atzlimburg.nl. Wij zul­len zo snel moge­lijk con­tact met je opnemen.

Sol­li­ci­te­ren

Orga­ni­sa­tie Ambu­lan­te Thuiszorg
E‑mail sollicitaties@atzlimburg.nl
Adres Jan Cam­pert­straat 5, 6416 SG Heerlen
Ove­rig Acqui­si­tie naar aan­lei­ding van deze vaca­tu­re wordt niet op prijs gesteld.
Con­tact­per­soon naam Ankie Bazen
Con­tact­per­soon functie Recrui­ter Zorg & Welzijn
Plaat­sings­da­tum 30 okto­ber 2018
Slui­tings­da­tum 30 novem­ber 2018