Klantenservice: 088 - 561 08 55

Hulp bij het Huis­hou­den (niv. 1)

Diver­se teams in omge­ving Park­stad, Heu­vel­land, Maas­tricht, Vaals, Sit­tard-Geleen, Beek, Els­loo, Stein

Werk­veld Thuis­zorg
Soort vaca­tu­re Niveau 1: Zorg­hulp (1)
Dienst­ver­band Inten­tie tot vast dienstverband
Uren in de week In over­leg

Ambu­lan­te Thuis­zorg biedt met ruim 200 mede­wer­kers zorg aan bij­na 1000 gezin­nen in heel Zuid-Lim­burg, daar waar men­sen zich thuis voe­len. Steeds vaker kie­zen men­sen voor ver­zor­ging of ver­ple­ging in de thuis­si­tu­a­tie. Men­sen wil­len zolang moge­lijk thuis­blij­ven, ook wan­neer zij veel zorg nodig hebben.

Func­tie­om­schrij­ving

Als hulp in het huis­hou­den heb je bij ons een zeer geva­ri­eer­de baan. Je zorgt in eer­ste instan­tie voor een schoon en vei­lig huis. Het is daar­naast ook erg belang­rijk dat je oog en oor hebt voor wat er ver­der speelt bij de klant. Daar speel je met je team op in. Je kijkt samen met de klant naar wat iemand zelf kan of weer wil kun­nen en sti­mu­leert men­sen daarin.

Je werkt heel zelf­stan­dig. Dat kan, omdat je beschikt over pro­bleem­op­los­sen­de kwa­li­tei­ten. Je bent com­mu­ni­ca­tief vaar­dig en maakt gemak­ke­lijk con­tact met klan­ten en collega’s.

Wij vra­gen

Bij Ambu­lan­te Thuis­zorg werk je ook als hulp in het huis­hou­den in klei­ne, zelf­stu­ren­de wijk­teams die ver­ant­woor­de­lijk zijn voor de zorg en bege­lei­ding van de klan­ten in hun wijk. We ken­nen onze klan­ten goed. Samen met hen kij­ken we wel­ke zorg er pre­cies nodig is en hoe we dat het best kun­nen invul­len. Bij Ambu­lan­te Thuis­zorg is het pret­tig wer­ken. Team­le­den zijn goed op elkaar inge­speeld, ver­trou­wen op elkaar en gebrui­ken elkaars ster­ke pun­ten en kwaliteiten.

  • Erva­ring in de thuiszorg
  • Flexi­bel inzetbaar
  • Je bent in het bezit van een rij­be­wijs en hebt de beschik­king over een auto
  • Woon­ach­tig in het werk­ge­bied i.v.m. de bereikbaarheid

Dienst­ver­band

Wij zoe­ken een enthou­si­as­te hulp in het huis­hou­den. De uren zijn in over­leg en kun je tij­dens je sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek ken­baar maken. We bie­den een dienst­ver­band aan voor 1 jaar met de inten­tie tot een vast dienstverband.

Werk­tij­den

De inde­ling van je werk­tij­den regel je in samen­spraak met je collega’s en clienten.

Sala­ris

Als Hulp in het Huis­hou­den word je inge­schaald op basis van de CAO VVT en FWG 10. Je bouwt pen­si­oen op bij pen­si­oen­fonds Zorg en Welzijn.

Infor­ma­tie Heb je nog vra­gen? Neem dan con­tact op met onze recrui­ter Ankie Bazen via tele­foon­num­mer 06–18211012.
Mocht je gelijk wil­len sol­li­ci­te­ren, stuur ons dan jouw moti­va­tie en een CV aan sollicitaties@atzlimburg.nl. Wij zul­len zo snel moge­lijk con­tact met je opnemen.

Sol­li­ci­te­ren

Orga­ni­sa­tie Ambu­lan­te Thuiszorg
E‑mail sollicitaties@atzlimburg.nl
Adres Jan Cam­pert­straat 5, 6416 SG Heerlen
Ove­rig Acqui­si­tie naar aan­lei­ding van deze vaca­tu­re wordt niet op prijs gesteld.
Con­tact­per­soon naam Ankie Bazen
Con­tact­per­soon functie Recrui­ter Zorg & Welzijn
Plaat­sings­da­tum 23-07-2018
Slui­tings­da­tum 07-08-2018

Mede­wer­kers over

Ambu­lan­te thuiszorg

Mariette Haaze

Mariet­te Haaze

Hulp bij het huishouden

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sec­te­tur adi­pis­cing elit. Duis lob­or­tis purus sed risus euis­mod, ac accumsan lec­tus con­gue. Inter­dum et male­s­u­a­da fames ac ante ipsum pri­mis in Lorem ipsum dolor sit amet, con­sec­te­tur adi­pis­cing elit.

Angeliek Panne

Ange­liek Panne

Ver­pleeg­kun­di­ge

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sec­te­tur adi­pis­cing elit. Duis lob­or­tis purus sed risus euis­mod, ac accumsan lec­tus con­gue. Inter­dum et male­s­u­a­da fames ac ante ipsum pri­mis in Lorem ipsum dolor sit amet, con­sec­te­tur adi­pis­cing elit.