Klantenservice: 088 - 561 08 55

Hulp in het huishouden

Hulp bij het huis­hou­den is voor men­sen die (tij­de­lijk) niet meer in staat zijn om zelf het huis­hou­den te doen. Een hulp bij het huis­hou­den van onze orga­ni­sa­tie kijkt samen met u wel­ke taken u nog zelf kunt, wat we (even­tu­eel met inzet van hulp­mid­de­len) u nog kun­nen aan­le­ren. Dat­ge­ne dat u echt niet meer kunt en over­blijft, nemen we van u over.

Inta­ke­ge­sprek

We stre­ven ernaar dat voor­dat we de zorg bij u opstar­ten eerst bij u op inta­ke­ge­sprek komen. Onze mede­wer­ker bespreekt samen met u wat uw wen­sen en behoef­ten zijn en bekijkt uw thuis­si­tu­a­tie. Aan de hand hier­van wordt een zorg­plan opge­steld. Dit zorg­plan is een onder­deel van uw zorg­dos­sier. Bij voor­keur is uw zorg­dos­sier digi­taal. Soms ligt dit zorg­dos­sier bij u thuis en na elk zorg­be­zoek zal de mede­wer­ker een aan­te­ke­ning in uw zorg­dos­sier maken als dit nodig is.

Vas­te medewerker

Wij zor­gen ervoor dat zo veel moge­lijk dezelf­de mede­wer­ker bij u thuis komt. Dat is zowel voor u als voor onze mede­wer­kers erg pret­tig. U hoeft niet iede­re keer uit te leg­gen wel­ke onder­steu­ning u nodig heeft en hoe u wilt dat deze uit­ge­voerd wordt. Uw vas­te mede­wer­ker weet waar alles staat en hoeft u niks meer uit te leg­gen. U bouwt samen een ver­trou­wens­band op. Dit geeft u rust, gezel­lig­heid en een schoon huis waar u pret­tig kunt blij­ven wonen. De krap­te op de arbeids­markt bemoei­lijkt deze moge­lijk­heid. We ver­zoe­ken u vrien­de­lijk hier reke­ning mee te houden. 

De Wet Maat­schap­pe­lij­ke Onder­steu­ning & uw gemeente

De gemeen­te waar­in u woon­ach­tig bent is ver­ant­woor­de­lijk voor de uit­voe­ring van de Wet Maat­schap­pe­lij­ke Onder­steu­ning. De gemeen­te bepaalt of u recht heeft op onder­steu­ning bij uw huis­hou­den en de hoe­veel­heid hulp die u weke­lijks mag ont­van­gen. Wij kun­nen u onder­steu­nen bij het indie­nen van een aan­vraag in uw gemeen­te. Neem hier­voor con­tact op met onze klantenservice.