Klantenservice: 088 - 561 08 55

Hoe werkt AFAS InSite?

Inlog­gen op InSite

Omdat het in het hui­di­ge tijd­perk belang­rijk is om de bedrijfs­ge­ge­vens van onze orga­ni­sa­tie te bescher­men én de vei­lig­heid en pri­va­cy van de mede­wer­kers te waar­bor­gen, is het ver­plicht om bij het inlog­gen gebruik te maken van twee­f­ac­to­r­au­then­ti­ca­tie[1]. Voor de twee-fac­to­r­au­then­ti­ca­tie biedt AFAS een gebruiks­vrien­de­lijk pro­ces aan in com­bi­na­tie met AFAS Pocket.

De rol van AFAS Pocket 

Inlog­gen bij AFAS Onli­ne vindt altijd plaats met de ver­plich­te twee-fac­to­r­au­then­ti­ca­tie. Naast het inlog­gen met gebrui­kers­naam en wacht­woord voeg je extra infor­ma­tie toe die alleen voor jou als gebrui­ker beschik­baar is. Je kunt de AFAS Poc­ket gebrui­ken als authen­ti­ca­tor. Hier­mee is het moge­lijk om met één vin­ger­be­we­ging op je smartpho­ne de inlog te beves­ti­gen. Als het niet moge­lijk is AFAS Poc­ket te gebrui­ken, kan je terug­val­len op een code via SMS.

Eer­ste keer aan­mel­den bij twee-factorauthenticatie 

Voor het nieu­we inlog­gen met twee-fac­to­r­au­then­ti­ca­tie maak je eerst een account aan bij AFAS onli­ne. Het is het mak­ke­lijkst om de AFAS Poc­ket te down­lo­a­den en deze te koppelen.

 • Ga naar https://86928.afasinsite.nl. Het aan­meld-scherm verschijnt.
 • Vul jouw e‑mailadres in en klik op ‘Vol­gen­de’. Je ziet een mel­ding dat je je nog niet eer­der hebt aangemeld.
 • Klik op ‘Aan de slag’. Je ont­vangt een e‑mailbericht met een Bevestigingscode.
 • Vul de Beves­ti­gings­co­de in op de por­tal­pa­gi­na en klik op ‘Vol­gen­de’.
 • Vul een sterk wacht­woord in en klik opnieuw op ‘Vol­gen­de’.
 • Indien deze niet auto­ma­tisch ver­schijnt, vul je het tele­foon­num­mer in wel­ke je gaat gebrui­ken voor de twee-factorauthenticatie.
 • Klik op ‘Vol­gen­de’ en beves­tig de SMS-code die je op je tele­foon ontvangt
 • Klik op ‘Vol­gen­de’. Je hebt nu een AFAS onli­ne account met een nieuw wacht­woord aangemaakt.

 

AFAS Poc­ket (app) instal­le­ren en koppelen 

Klik op Ja om de AFAS poc­ket app direct te kop­pe­len aan jouw AFAS onli­ne account. Voor­waar­de is natuur­lijk dat je AFAS Poc­ket al op je smartpho­ne hebt geïn­stal­leerd. Als je op Nee klikt, kun je AFAS Poc­ket als­nog installeren.

Als je gaat kop­pe­len met AFAS Poc­ket, druk je in de AFAS Poc­ket op Instel­lin­gen – AFAS onli­ne kop­pe­len – Scan onder­staan­de code. Geef (indien gevraagd) toe­stem­ming om de came­ra te gebrui­ken en scan de QR-code. Wan­neer de code suc­ces­vol is gescand, volgt een mel­ding met daar­in dat je AFAS Onli­ne account is gekop­peld aan de AFAS Poc­ket. Als je suc­ces­vol bent inge­logd met jouw nieu­we wacht­woord, kom je terecht op de pagi­na ‘Mijn account’ met jouw gebruikersinstellingen.

 

Start­pa­gi­na

Zodra je bent inge­logd kom je op de start­pa­gi­na. Deze ziet er als volgt uit:

Je ziet op de start­pa­gi­na meer­de­re ico­nen staan. Dit is het hoofd­me­nu. Als je klikt op een van de ico­nen, bij­voor­beeld Mijn Insi­te, dan kom je in een sub­me­nu waar je naar de gewens­te infor­ma­tie of actie kunt gaan. Je kunt altijd terug­ke­ren naar het hoofd­me­nu door te klik­ken op START links boven­in je scherm. Als je gege­vens gaat aan­pas­sen, con­tro­leer deze dan goed voor­dat je op aan­pas­sen klikt. Wij­zi­gin­gen waar­voor geen con­tro­le van HR nodig is, wor­den name­lijk direct doorgevoerd.

Mijn InSi­te

Alle mede­wer­kers heb­ben toe­gang tot ‘mijn InSi­te’. In dit mede­wer­ker­spor­taal kun je  o.a. je loon­strook inzien en decla­ra­ties indienen.

 1. Wij­zi­gen: Je kunt je eigen gege­vens inzien en aanpassen.
 2. Bekij­ken: Bekij­ken van het digi­ta­le dos­sier, inzicht in de sta­tus van de lopen­de aan­vra­gen of het opzoe­ken van collega’s in de ‘wie is wie’
 3. Acties: Het onder­deel ‘decla­re­ren’ van reis­kos­ten en werk­ge­re­la­teer­de kosten.

 

Ik wil iets vragen/melden

Je hebt de moge­lijk­heid om vra­gen te stel­len of mel­din­gen te maken, ook dit doe je voort­aan het een­vou­digst via InSi­te. Onder­staand zie je wel­ke onder­wer­pen het betreft. Zodra je een vraag hebt gesteld/melding hebt gemaakt, zal deze auto­ma­tisch bij de juis­te per­soon terecht komen. Hij/zij zal je aan­vraag in behan­de­ling nemen.

Ik wil iets declareren

Ook het decla­re­ren van reis­kos­ten en ove­ri­ge kos­ten zal voort­aan ver­lo­pen via InSi­te. Via “Ik wil iets decla­re­ren” kom je in onder­staand scherm waar je al jouw decla­ra­ties digi­taal kunt door­ge­ven. In het decla­ra­tie­scherm kun je zien wel­ke decla­ra­ties nog in behan­de­ling zijn, wel­ke decla­ra­ties je hebt gedaan en wel­ke al zijn afgehandeld.

Loon­stro­ken

Alle loon­stro­ken van­af 2019 en jaar­op­ga­ven kun je toe­kom­stig in Insi­te inzien, deze zul­len dus niet via e‑mail wor­den verstuurd.

Vra­gen over AFAS Insi­te?
Uiter­aard zijn HR en de sala­ris­ad­mi­ni­stra­tie bereik­baar als je vra­gen hebt. Je kunt je vra­gen stel­len via ict@atzlimburg.nl.