Klantenservice: 088 - 561 08 55

Mede­zeg­gen­schap

De cli­ën­ten­raad van Ambu­lan­te Thuis­zorg is een onaf­han­ke­lijk en zelf­stan­dig orgaan dat de belan­gen behar­tigt van onze cli­ën­ten. Alle zorg­in­stel­lin­gen zijn wet­te­lijk ver­plicht een cli­ën­ten­raad in te stel­len. Daar­mee wil de over­heid bevor­de­ren dat de wen­sen en idee­ën van de cli­ën­ten in het beleid van de thuis­zor­gor­ga­ni­sa­ties wordt mee­ge­no­men. Ook Ambu­lan­te Thuis­zorg wil graag weten wat er onder haar cli­ën­ten speelt.

Wat doet de cli­ën­ten­raad voor u?

De cli­ën­ten­raad behar­tigt de gemeen­schap­pe­lij­ke belan­gen van de cli­ën­ten die zorg van Ambu­lan­te Thuis­zorg ont­van­gen. Elke maand heb­ben zij over­leg met de direc­tie. De onder­wer­pen die zij behan­de­len zijn zeer uit­een­lo­pend. Elk jaar kiest de cli­ën­ten­raad een onder­werp waar­van zij vin­den dat dit ver­be­terd moet wor­den. Zij zien er ver­vol­gens op toe dat dit ook behaald wordt.

Zij kun­nen hun werk goed doen wan­neer zij weten hoe ú over de zorg­ver­le­ning van Ambu­lan­te Thuis­zorg denkt. Heeft u advies of een opmer­king waar­door de zorg­ver­le­ning en/of onder­steu­ning ver­be­terd kan wor­den? Laat dit dan weten. Natuur­lijk wordt uw brief of e‑mail strikt ver­trou­we­lijk afgehandeld.

Wie zit er in de cliëntenraad?

Dhr. Konings is zelf­stan­dig onder­ne­mer en erva­rings­des­kun­di­ge indien het om zorg­ver­le­ning gaat.

Dhr. Bon­ne­ma is tevens zelf­stan­dig onder­ne­mer en erva­rings­des­kun­di­ge indien het om zorg­ver­le­ning gaat.

Con­tact

Per brief:
Ambu­lan­te Thuis­zorg
T.a.v. de cli­ën­ten­raad
Jan Cam­pert­straat 5
6416 SG Heerlen

Per e‑mail: cr@atzlimburg.nl