Klantenservice: 088 - 561 08 55

Wel­zijn van cli­ënt en medewerker”

Wel­zijn van cli­ënt en mede­wer­ker cen­traal. Daar gaat het om bij Ambu­lan­te Thuis­zorg. Elke kwets­ba­re oude­re en chro­nisch zie­ke die ver­ple­ging en/of ver­zor­ging in de thuis­si­tu­a­tie nodig heeft en zoekt naar een per­soon­lij­ke en fami­li­ai­re orga­ni­sa­tie zal zich thuis voe­len bij Ambu­lan­te Thuis­zorg. Ons doel is niet de groot­ste te wor­den maar de bes­te! Groot genoeg om alle vor­men van zorg te bie­den die nodig is, maar klein genoeg om elke dag écht het ver­schil te maken voor onze cliënten. 

Van­uit de gedach­te zorg met maxi­ma­le kwa­li­teit te leve­ren op de meest effi­ci­ën­te manier han­teert Ambu­lan­te Thuis­zorg een lean mar­ke­ting­mix. Wij gelo­ven in de kracht van onze eigen men­sen; zij zijn de merkam­bas­sa­deurs die elke dag bij onze cli­ën­ten het ver­schil maken en de groot­ste impact heb­ben op de klant­be­le­ving en kwa­li­teit van de zorg. Samen wer­ken wij aan zin­ni­ge zorg, elke dag weer.

 

Duur­zaam­heid door de inzet van mantelzorg

U als man­tel­zor­ger bent een essen­ti­eel onder­deel rond­om de zorg­ver­le­ning van uw naas­ten. Wij betrek­ken u van­af de inta­ke, eva­lu­e­ren samen met u de voort­gang en even­tu­e­le nazorg. Ambu­lan­te Thuis­zorg werkt met een digi­taal zorg­plan waar­in u als man­tel­zorg veel zeg­gen­schap heeft. Hier moet u den­ken aan gedeel­de agen­da met de wijk­ver­pleeg­kun­di­ge die ver­ant­woor­de­lijk is voor de zorg­ver­le­ning tot aan berich­ten­ver­keer met uw zorg­team. Een vei­li­ge omge­ving voor onze client en u als man­tel­zor­ger. Ambu­lan­te Thuis­zorg pro­moot zelf­red­zaam­heid en samen­red­zaam­heid. Wij heb­ben als doel­stel­ling om in 2020 de inzet van man­tel­zor­gers te sti­mu­le­ren ( met een focus op pal­li­a­tie­ve en demen­te­ren­de cli­ën­ten). Wij wil­len dit doen door:

  • Good prac­ti­ce Man­tel­zorg in de PTZ door­leg­gen naar ande­re zor­gor­ga­ni­sa­ties waar­bij belast­baar­heid van de man­tel­zor­ger als inte­graal onder­deel van het zorg­plan wordt opgenomen
  • Invoer van prak­ti­sche instru­men­ten ter onder­steu­ning van de man­tel­zor­ger en ter ver­be­te­ring van de samen­wer­king tus­sen de zorgverlener(s) en de mantelzorger: 
    • Voe­ren van Pre­ven­tie Op Maat (POM) gesprek­ken met mantelzorgers;
    • Man­tel­zorgscan van Exper­ti­se­cen­trum Mantelzorg;
    • Soci­a­le Net­werk Strategie;
    • Gebruik maken van WeHelpen.nl.

Indien u vra­gen heeft over hoe wij omgaan met de inzet van man­tel­zorg of indien de belas­ting voor u als man­tel­zor­gers te zwaar wordt, neem dan tele­fo­nisch con­tact op met ons hoofd­kan­toor of uw wijk­ver­pleeg­kun­di­ge. Indien u een nog actie­ve­re rol wenst te ver­vul­len dan heeft u de moge­lijk­heid om bin­nen Ambu­lan­te Thuis­zorg als vrij­wil­li­ger inge­zet te wor­den op diver­se locaties.