Klantenservice: 088 - 561 08 55

Alge­me­ne leveringsvoorwaarden

De Alge­me­ne Voor­waar­den VVT zijn bij­ge­steld en gel­den van­af 25 mei 2018 voor bestaan­de cli­ën­ten en per 1 okto­ber 2018 voor nieu­we cli­ën­ten van zorg­aan­bie­ders die lid zijn van ActiZ of BTN

De twee­zij­di­ge Alge­me­ne Voor­waar­den zijn, naar aan­lei­ding van de ver­vroeg­de eva­lu­a­tie die in 2017 onder de leden heeft plaats­ge­von­den, bij­ge­steld in over­leg met ActiZ en BTN ener­zijds en de Con­su­men­ten­bond, LOC Zeg­gen­schap in zorg en Pati­ën­ten­fe­de­ra­tie Neder­land ander­zijds, in het kader van de Coör­di­na­tie­groep Zelf­re­gu­le­rings­over­leg van de Soci­aal-Eco­no­mi­sche Raad.

De Alge­me­ne Voor­waar­den zijn alleen digi­taal beschik­baar. Voor het down­lo­a­den van het pdf-docu­ment is het belang­rijk om de nieuw­ste ver­sie van Acro­bat Rea­der DC te gebrui­ken. Gra­tis te downloaden.

De alge­me­ne leve­rings­voor­waar­den – Alge­me­ne Module.pdf

De modu­le wijkverpleging.pdf