Klantenservice: 088 - 561 08 55

Ver­pleeg­kun­di­ge 24–32 uur

Werk­veld Thuis­zorg
Soort vaca­tu­re Ver­pleeg­kun­di­ge
Dienst­ver­band Inten­tie tot vast dienstverband
Uren in de week In over­leg

In het kort over ons

 

Ambu­lan­te Thuis­zorg biedt met ruim 240 mede­wer­kers zorg aan meer dan 1000 gezin­nen in heel Zuid-Lim­burg, daar waar men­sen zich thuis voe­len. Steeds vaker kie­zen men­sen voor hulp bij het huis­hou­den, ver­zor­ging of ver­ple­ging in de thuis­si­tu­a­tie. Men­sen wil­len zo lang moge­lijk thuis blij­ven, ook wan­neer zij veel zorg nodig heb­ben. Ambu­lan­te Thuis­zorg is een zor­gor­ga­ni­sa­tie waar zowel de cli­ënt als ook de mede­wer­ker altijd cen­traal staat. Wij bie­den kwa­li­ta­tief hoog­staan­de en voor­al war­me zorg en dat spreekt zich rond! Men­sen weten ons hier­door nog vaker te vinden.

 

Wat ga je doen?

Als ver­pleeg­kun­di­ge in onze thuis­zor­gor­ga­ni­sa­tie ver­pleeg, ver­zorg en bege­leid je onze cli­ën­ten op basis van het zorg­plan. Je sig­na­leert ver­an­de­rin­gen in de situ­a­tie van onze cli­ën­ten, je rap­por­teert deze en je onder­neemt hier­op actie. Daar­naast sti­mu­leer en onder­steun je onze cli­ën­ten bij zelf­zorg. Je coör­di­neert de dage­lijk­se zorg en vormt het eer­ste aan­spreek­punt voor onze cli­ën­ten en hun hele net­werk. Tevens advi­seer je collega’s in je team bij meer com­plexe ver­pleeg­kun­di­ge zorg­vra­gen en bekijk je de situ­a­ties van­uit een helicop­ter­view. Samen met je collega’s en de Mana­ger Zorg bouw je aan het ver­gro­ten van de teams in zowel kwa­li­ta­tie­ve als kwan­ti­ta­tie­ve zin.

Wat mag jij van ons verwachten?

  • Wij bie­den je bij aan­vang een dienst­ver­band aan voor de duur van één jaar met de inten­tie tot een vas­te aan­stel­ling. Heb je in het ver­le­den al voor ons gewerkt, dan is een direct vas­te aan­stel­ling mogelijk.
  • We zijn flexi­bel en den­ken met je mee, dit blijkt ook wan­neer het gaat om je uren­in­de­ling. Voor ons staat voor­op dat jij de juis­te balans ervaart tus­sen werk en privé.
  • Je wordt inge­schaald con­form de CAO VVT, waar­bij je ver­lof opbouwt en jaar­lijks in de maand mei 8% vakan­tie­geld ont­vangt. Dit alles naast een ein­de­jaars­uit­ke­ring in de maand december.
  • Com­mu­ni­ty: vind collega’s via het sys­teem Nedap ONS, stuur hen een bericht­je en je staat er nooit alleen voor.
  • We bie­den je de moge­lijk­heid om deel te nemen aan onze col­lec­tie­ve zorg­ver­ze­ke­ring via IZZ en gebruik te maken van aan­vul­len­de ver­ze­ke­rin­gen. Jij­zelf, maar als je dit wilt ook je gezinsleden.

Naast onze fij­ne arbeids­voor­waar­den is het bij Ambu­lan­te Thuis­zorg boven­al pret­tig wer­ken. Je bent bij ons ver­ze­kerd van oprech­te aan­dacht voor jou als per­soon. Daar­naast ken­nen we kor­te lij­nen, heb­ben we veel voor elkaar over en kun­nen daar­door ook altijd op elkaar rekenen.

Wat ver­wach­ten wij van jou?

Wij ver­wach­ten van jou mini­maal een oplei­ding ver­pleeg­kun­di­ge niveau 4 en een BIG-regi­stra­tie. Je kunt goed zelf­stan­dig wer­ken, maar ook in team­ver­band. Je bent in staat om op de juis­te manier te com­mu­ni­ce­ren, dit uit zich ook in het onder­hou­den van ver­trou­wens­re­la­ties met het hele net­werk rond­om de cli­ën­ten. Je scha­kelt snel, ook bij cala­mi­tei­ten en weet hier­bij altijd de rust te bewa­ren. Wer­ken van­uit het digi­ta­le zorg­dos­sier vind je leuk en je wilt jezelf blij­ven ont­wik­ke­len. Ver­der ben je iemand die niet denkt in pro­ble­men maar in oplos­sin­gen. Tot slot ben je in het bezit van een rij­be­wijs en een auto.

 

Wij zoe­ken jou. Heel sim­pel, omdat jouw ken­nis onmis­baar is voor de zorg die onze cli­ën­ten nodig heb­ben. Ook wan­neer deze com­plex is.

Infor­ma­tie Heb je nog vra­gen? Neem dan con­tact op met onze recrui­ter Ankie Bazen via tele­foon­num­mer 06–18211012.
Mocht je gelijk wil­len sol­li­ci­te­ren, stuur ons dan jouw moti­va­tie en een CV aan sollicitaties@atzlimburg.nl. Wij zul­len zo snel moge­lijk con­tact met je opnemen.

Sol­li­ci­te­ren

Orga­ni­sa­tie Ambu­lan­te Thuiszorg
E‑mail sollicitaties@atzlimburg.nl
Adres Jan Cam­pert­straat 5, 6416 SG Heerlen
Ove­rig Acqui­si­tie naar aan­lei­ding van deze vaca­tu­re wordt niet op prijs gesteld.
Con­tact­per­soon naam Ankie Bazen
Con­tact­per­soon functie Recrui­ter Zorg & Welzijn
Plaat­sings­da­tum 10 janu­a­ri 2019
Slui­tings­da­tum Per­ma­nent