Klantenservice: 088 - 561 08 55

Ver­ple­ging

Mis­schien heeft u ver­pleeg­kun­di­ge zorg nodig. U heeft mis­schien een wond die moet wor­den       ver­zorgd, of een sto­ma waar u hulp bij nodig heeft, of medi­cij­nen of mis­schien heeft u een infuus. Ook in die situ­a­tie kunt u reke­nen op de kwa­li­teit die het wijk­team in huis heeft.

Het wijk­team van Ambu­lan­te Thuis­zorg werkt nauw samen met alle dis­ci­pli­nes van de              gezond­heids­zorg bij u in de buurt, zoals de huis­arts en apo­theek. Boven­dien heb­ben we regel­ma­tig over­leg met de spe­ci­a­lis­ten van het zie­ken­huis. De thuis­zorg die het team van Ambu­lan­te Thuis­zorg u biedt is dan ook vak­be­kwaam en specialistisch.

Aan­vraag en kosten

Wilt u meer weten, over wat wij voor u kun­nen bete­ke­nen? Neem dan con­tact met ons op.