Klantenservice: 088 - 561 08 55

Ver­zor­gen­de (IG) 24–32 uur

Diver­se teams in omge­ving Park­stad, Heu­vel­land, Maastricht

Werk­veld Thuis­zorg
Soort vaca­tu­re Ver­zor­gen­de IG
Dienst­ver­band Inten­tie tot vast dienstverband
Uren in de week In over­leg

 

In het kort over ons

Ambu­lan­te Thuis­zorg biedt met ruim 240 mede­wer­kers zorg aan meer dan 1000 gezin­nen in heel    Zuid-Lim­burg, daar waar men­sen zich thuis voe­len. Steeds vaker kie­zen men­sen voor hulp bij het huis­hou­den, ver­zor­ging of ver­ple­ging in de thuis­si­tu­a­tie. Men­sen wil­len zo lang moge­lijk thuis blij­ven, ook wan­neer zij veel zorg nodig heb­ben. Ambu­lan­te Thuis­zorg is een zor­gor­ga­ni­sa­tie waar zowel de cli­ënt als ook de mede­wer­ker altijd cen­traal staat. Wij bie­den kwa­li­ta­tief hoog­staan­de en voor­al war­me zorg en dat spreekt zich rond! Men­sen weten ons hier­door nog vaker te vinden.

Wat ga je doen?

Als ver­zor­gen­de help je onze cli­ën­ten om zo lang moge­lijk zelf­stan­dig thuis te kun­nen wonen. Je ver­pleegt, ver­zorgt en bege­leidt cli­ën­ten op basis van het zorg­plan en ver­richt voor­be­hou­den en risi­co­vol­le han­de­lin­gen, vol­gens de pro­to­col­len en afspra­ken, pas­send bij je beroeps­ver­ant­woor­de­lijk­heid. Je sig­na­leert ver­an­de­rin­gen in de situ­a­tie van cli­ën­ten, rap­port deze en onder­neemt, indien ver­eist, hier­op actie. Zo draag je bij aan het psy­chisch, soma­tisch en soci­aal wel­zijn van onze cli­ën­ten. Daar­naast bege­leid je onze cli­ën­ten en hun fami­lie. En als je denkt dat dit nodig is, ver­wijs je door naar ande­re deskundigen.

Wat mag jij van ons verwachten?

  • Wij bie­den je bij aan­vang een dienst­ver­band aan voor de duur van één jaar met de inten­tie tot een vas­te aanstelling.
  • We zijn flexi­bel en den­ken met je mee, dit blijkt ook wan­neer het gaat om je uren­in­de­ling. Voor ons staat voor­op dat jij de juis­te balans ervaart tus­sen werk en privé.
  • Je wordt inge­schaald con­form de CAO VVT, waar­bij je ver­lof opbouwt en jaar­lijks in de maand mei 8% vakan­tie­geld ont­vangt. Dit alles naast een ein­de­jaars­uit­ke­ring in de maand december.
  • Com­mu­ni­ty: vind collega’s via het sys­teem Nedap ONS, stuur hen een bericht­je en je staat er nooit alleen voor.
  • We bie­den je de moge­lijk­heid om deel te nemen aan onze col­lec­tie­ve zorg­ver­ze­ke­ring via IZZ en gebruik te maken van aan­vul­len­de ver­ze­ke­rin­gen. Jij­zelf, maar als je dit wilt ook je gezinsleden.

Naast onze fij­ne arbeids­voor­waar­den is het bij Ambu­lan­te Thuis­zorg boven­al pret­tig wer­ken. Je bent bij ons ver­ze­kerd van oprech­te aan­dacht voor jou als per­soon. Daar­naast ken­nen we kor­te lij­nen, heb­ben we veel voor elkaar over en kun­nen daar­door ook altijd op elkaar rekenen.

Wat ver­wach­ten wij van jou?

Wij ver­wach­ten van jou dat je in het bezit bent van een diplo­ma ver­zor­gen­de (IG) niveau 3 of zie­ken­ver­zor­gen­de en daar­naast in het bezit bent van een rij­be­wijs en auto. Als per­soon ben je iemand die graag alleen werkt, maar ook goed in team­ver­band kan wer­ken, goed kan impro­vi­se­ren bij onver­wach­te situ­a­ties en zelf beslis­sin­gen durft te nemen. Je bent soci­aal­vaar­dig en wilt jezelf tel­kens blij­ven ont­wik­ke­len. Je bent iemand die open­staat en een bij­dra­ge wil leve­ren aan de ver­an­de­ren­de zorg­vraag en dienst­ver­le­ning op veler­lei gebie­den en bereid is tot vraag­ge­richt werken.

 

Wij zoe­ken jou. Heel sim­pel, omdat jij onze zorg net dat beet­je extra geeft.

Infor­ma­tie Heb je nog vra­gen? Neem dan con­tact op met onze recrui­ter Ankie Bazen via tele­foon­num­mer 06–18211012.
Mocht je gelijk wil­len sol­li­ci­te­ren, stuur ons dan jouw moti­va­tie en een CV aan sollicitaties@atzlimburg.nl. Wij zul­len zo snel moge­lijk con­tact met je opnemen.

Sol­li­ci­te­ren

Orga­ni­sa­tie Ambu­lan­te Thuiszorg
E‑mail sollicitaties@atzlimburg.nl
Adres Jan Cam­pert­straat 5, 6416 SG Heerlen
Ove­rig Acqui­si­tie naar aan­lei­ding van deze vaca­tu­re wordt niet op prijs gesteld.
Con­tact­per­soon naam Ankie Bazen
Con­tact­per­soon functie Recrui­ter Zorg & Welzijn
Plaat­sings­da­tum 10 janu­a­ri 2019
Slui­tings­da­tum Per­ma­nent