Klantenservice: 088 - 561 08 55

Wijk­zorg

Zorg wordt gebo­den van­uit klei­ne, wijk­ge­rich­te teams. Een wijk­team van Ambu­lan­te Thuis­zorg bestaat uit (wijk)verpleegkundigen, ver­zor­gen­den en hel­pen­den. Elk wijk­team kan alle vor­men van ver­ple­ging en ver­zor­ging bie­den. Door­dat de teams klein zijn, heeft u te maken met een klei­ne groep zorg­ver­le­ners en wordt er een per­soon­lij­ke en ver­trouw­de zorgre­la­tie met u opge­bouwd. Samen met u en uw mantelzorger(s) zorgt het wijk­team ervoor dat u zo goed moge­lijk wordt onder­steund in het dage­lijk­se leven. Het wijk­team gaat met u in gesprek over uw wen­sen, behoef­ten en moge­lijk­he­den. Het is belang­rijk om te bespre­ken wat u zelf nog kunt en zelf wil blij­ven doen, zodat u zo lang moge­lijk zelf­stan­dig blijft en de regie houdt over uw leven. We wer­ken daar­bij ook zoveel moge­lijk samen met men­sen uit uw eigen omge­ving: uw fami­lie of uw soci­a­le net­werk. De wijk­teams wer­ken ook nauw samen met ande­re zorg­ver­le­ners uit de buurt, zoals de huis­arts, apo­theek, fysi­o­the­ra­peut en welzijnsorganisaties.

 

De wijk­ver­pleeg­kun­di­ge

Een bij­zon­de­re func­tie in het zorg­team, is de func­tie van de wijk­ver­pleeg­kun­di­ge. De wijk­ver­pleeg­kun­di­ge kan samen met u vast­stel­len wel­ke zorg u nodig heeft. Dit gesprek ver­vangt de aan­vraag voor een indi­ca­tie. Ook kan de wijk­ver­pleeg­kun­di­ge ver­der kij­ken dan een con­cre­te zorg­vraag en daar­voor ook samen met u en samen met de ande­re par­tij­en in de gemeen­te zoals wel­zijns­or­ga­ni­sa­ties, vrij­wil­li­gers­or­ga­ni­sa­ties of men­sen uit de buurt die ze kent, een oplos­sing zoe­ken en u mis­schien door­ver­wij­zen. Mis­schien een beet­je zoals vroe­ger, maar met de mid­de­len van nu: de Wijk­ver­pleeg­kun­di­ge nieu­we stijl.

Onze wijk­ver­pleeg­kun­di­gen kun­nen u advi­se­ren, bege­lei­den, of door­ver­wij­zen als dat voor u de bes­te zorg of onder­steu­ning biedt.